Bucket の削除

KiiBucketdelete(_:) メソッドを実行すると Bucket を削除できます。削除された Bucket 内の Object はすべて削除されます。

Bucket 削除の例を以下に挙げます。

Swift:

 • let bucket = Kii.bucket(withName: "__KII_BUCKET_")
  do{
   try bucket.deleteSynchronous()
  } catch let error as NSError {
   // Handle the error.
   return
  }
 • let bucket = Kii.bucket(withName: "__KII_BUCKET_")
  bucket.delete { (retBucket : KiiBucket, error : Error?) -> Void in
   if (error != nil) {
    // Handle the error.
    return
   }
  }

Objective-C:

 • KiiError *error = nil;
  KiiBucket *bucket = [Kii bucketWithName:@"__KII_BUCKET_"];
  [bucket deleteSynchronous:&error];
  if (error != nil) {
   // Handle the error.
   return;
  }
 • KiiBucket *bucket = [Kii bucketWithName:@"__KII_BUCKET_"];
  [bucket deleteWithBlock:^(KiiBucket *retBucket, NSError *error) {
   if (error != nil) {
    // Handle the error.
    return;
   }
  }];